بیوگرافی و سوابق

سمیرا حسین زاده لک

عکاسی را دوست د ارم
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری