بیوگرافی و سوابق

سامیه فاروقی

گرافیک و عکاسی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری