پروفایل من

محبوبه داداشی

گرافیک و عکاسی

آرشیو
راست است اینکه مرا تیزپر است

لیــک پــرواز زمــان تیــزتـر است

من گذشتم به شتاب از در و دشت

بـه شتــاب ایــام از مــن گذشت

 عضویت در تاریخ 1 اردیبهشت 1393
بازدید پروفایل: 739