بیوگرافی و سوابق

سارا سلیمی

گرافیک / عکاسی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری