پروفایل من

علیرضا قنبرپور

گرافیک

آرشیو
این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست. این خاک چه زیباست ولی خاک وطن نیست. آن کشور نو،آن وطن دانش و صنعت هرگز به دلانگیزی ایران کهن نیست. ............ولی آه که ایران در حال نابودیست............ هنر نزد ایرانیان بود و بس .
عضویت در تاریخ 14 خرداد 1388
بازدید پروفایل: 3151