بیوگرافی و سوابق

شیما رحیمی

نقاشی و معماری
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری