پروفایل من

شادی آقاسی

ارتباط تصویری

آرشیو

آنکه می دارد تیمار مرا ، کار من است ...
کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ ، کار ما شاید این است ، که در افسون گل سرخ شناور باشیم ...
کار ما شاید این است ، که میان گل نیلوفر و قرن ، پی آواز حقیقت بدویم .

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 10 تیر 1391
بازدید پروفایل: 1307