بیوگرافی و سوابق

محمدرضا ظریفی کردمحله

عاشق عکاسی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری