بیوگرافی و سوابق

شهاب پایداری

طراحی گرافیک ، صفحه آرایی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری