بیوگرافی و سوابق

امیر شهرابی @artfanoos(امیری حسین و نعم الامیر)

ایثار رو از مادرم، شجاعت رو از پدرم و عشق بازی رو از اربابم یاد گرفتم . . . https://t.me/artfanoos
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری