بیوگرافی و سوابق

شهریار جمالی کاپک

نویسنده،ایده پرداز،طراح گرافیک www.shahriyarjamali.com
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری