بیوگرافی و سوابق

شهریار جمالی کاپک

نویسنده، ایده پرداز، طراح گرافیک www.shahriyarjamali.com
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری