پروفایل من

شهرناز هادلی

عکاسی_صنایع دستی ـ جواهرسازی

  • متولد 27 مرداد 1370
آرشیو
مرا خود با تو سری در میان هست وگرنه روی زیبا در جهان هست وجودی دارم از مهرت گدازان وجودم رفت و مهرت همچنان هست مبر ظن کز سرم سودای عشقت رود تا بر زمینم استخوان هست اگرپیشم نشینی،دل نشانی وگر غایب شوی در دل نشان هست ندانم قامت است آن یا قیامت که میگوید چنین سرو روان هست توان گفتن به مه مانی ولی ماه نپندام چنین شیرین دهان هست بجز پیشت نخواهم سر نهادن اگر بالین نباشد آستان هست
عضویت در تاریخ 26 تیر 1388
بازدید پروفایل: 4267