پروفایل من

سید بابک شمس

طراحی گرافیک

  • 09355130115
  • shamsbabak@yahoo.com
آرشیو
آن خطاط سه گونه خط نوشتی:
یکی را هم او خواندی و هم دیگری.
یکی را او خواندی و نه دیگری.
یکی را نه او خواندی و نه دیگری...
.................................................................. آن خط سوم منم.

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 19 مرداد 1390
بازدید پروفایل: 1767