بیوگرافی و سوابق

غزال طرفه نژاد

گرافیک/تصویرساز‍ی/طراح طلا
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
ساخت زیورالات سنتی فنی حرفه ای شهریور 1396 ایران
تحصیلات
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
تصویرسازی کارشناسی بهمن   1388 بهمن   1388 اصفهان ایران
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
گرافیک کاردانی بهمن   1385 بهمن   1385 قم ایران
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
پژوهش هنر کارشناسی ارشد مهر   1393 بهمن   1393 یزد ایران
سوابق کاری
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
شبکه پرداز طراح دی   1390 تاکنون   اصفهان ایران
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
صدر کودک طراح اسفند   1390 تاکنون   ایران
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
گراورسازی طراح لوگو بهمن   1390 تاکنون   ایران
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
کیوان گرافیک طراح و تصویرساز خرداد   1392 تاکنون   ایران