بیوگرافی و سوابق

مــحــمـــد رضــــــا امینــــــے

عکاسی ، طراحی گرافیک ( البته به پای شما استادان نمی رسم )
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری