بیوگرافی و سوابق

منصوره دهقانی

گرافیک،نقاشی،خوشنویسی،طراحی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری