نگارخانه آثـار

[97]

سیدحسین شبیری

فقط یک هنر دوست ...........