بیوگرافی و سوابق

باران بردیا

عاشق عکاسی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری