بیوگرافی و سوابق

سینا لاله بخش

نقاشی و مجسمه سازی اسفند 1371
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری