بیوگرافی و سوابق

سمیه مزرعه

طراحی فرش
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری