بیوگرافی و سوابق

سهیل سالمی

گرافیست-کارگردان
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری