بیوگرافی و سوابق

حمید عزیزی خانقاهی

عکاسی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری