نگارخانه آثـار

[41]> آلبوم: عکاسی

آذر فراهانی

گرافیک - عکاسی
 • رمه ام گمشده است !!!

  از مجموعه: عکس های لحظه ای

  تاریخ ارسال: 13 آذر 1391
  یادداشت هنرمند:
  رمه ام گم شده است!!!

  شب سنگین بیابان گویا،

  رمه ام را دزدید...

  رمه ام آن همه شعری که برایت گفتم،

  ناگهان گم شد و رفت...

  حرف مردم شد و رفت...

  چه کسی گفت:

  خداوند شبان همه است

  و برادر ها را

  تا ته دره ی سبز

  رهنمون خواهد بود؟؟؟

  من شبان رمه ی خود بودم

  و کسی آن بالا

  خود شبان من معصوم نبود...

  غفلت من رمه را از کف داد!!!

  غفلت او
  شاید...

  هم از این دست مرا ،

  هم از این دست تو را،

  رمه را...

  همه را....!
 • ساحل ابری

  از مجموعه: سیاه و سفید

  تاریخ ارسال: 21 فروردین 1392
  یادداشت هنرمند:
 • پنجره احساس

  از مجموعه: سیاه و سفید

  تاریخ ارسال: 25 آبان 1391
  یادداشت هنرمند:
  مقــابل ِ پنجــره ات نــرده کشیــده ای

  تــا عــاشقــانــت دخیــل ببنــدنــد!

  و مــن بیمــناکــم از

  کلیــدی کــه قفــل ِ احســاست را بگشــایــد،

  و دستــی کــه پنجــره ات را!
 • لبخند کودکانه

  از مجموعه: سیاه و سفید

  تاریخ ارسال: 27 فروردین 1392
  یادداشت هنرمند:
  میتوان مهربانی را از پس لبخند کودکی جست؛

  که جز خندیدن حتی با بهانه ای ناچیز در پس ذهنش چیزی نیست.
 • ماهی گیران 4

  از مجموعه: سیاه و سفید

  تاریخ ارسال: 30 خرداد 1392
  یادداشت هنرمند:
 • بی هوا

  از مجموعه: عکس های لحظه ای

  تاریخ ارسال: 22 آذر 1391
  یادداشت هنرمند:
 • ماهیگیر

  از مجموعه: سیاه و سفید

  تاریخ ارسال: 2 تیر 1392
  یادداشت هنرمند:
  منم یک مرد ماهیگیر ساده

  خدا نان مرا در آب داده!
 • ماهی گیران 5

  از مجموعه: سیاه و سفید

  تاریخ ارسال: 10 تیر 1392
  یادداشت هنرمند:
 • ماهی گیران 2

  از مجموعه: سیاه و سفید

  تاریخ ارسال: 29 خرداد 1392
  یادداشت هنرمند:
 • مادربزرگ

  از مجموعه: عکس های لحظه ای

  تاریخ ارسال: 14 بهمن 1391
  یادداشت هنرمند:
  برایم چای بریز مادربزرگ

  و اشک هایم را

  با گوشه ی گلدار چارقدت پاک کن

  خسته ام ،

  خسته

  و هیچ کس آنقدر زن نیست

  که ساعت ها بشود برایش گریست .
 • رضایت

  از مجموعه: عکس های لحظه ای

  تاریخ ارسال: 15 آذر 1391
  یادداشت هنرمند:
 • ماهی گیران 3

  از مجموعه: سیاه و سفید

  تاریخ ارسال: 30 خرداد 1392
  یادداشت هنرمند:
 • منظره

  از مجموعه: سیاه و سفید

  تاریخ ارسال: 3 اردیبهشت 1392
  یادداشت هنرمند:
 • خانه ...

  از مجموعه: سیاه و سفید

  تاریخ ارسال: 18 فروردین 1392
  یادداشت هنرمند:
  خانه های قدیمی حرف های زیادی برای گفتن دارند ...
 • چشم انداز

  از مجموعه: سیاه و سفید

  تاریخ ارسال: 21 آذر 1391
  یادداشت هنرمند:
 • محو شد در خاطرات دور... باغ کودکی

  از مجموعه: عکس های لحظه ای

  تاریخ ارسال: 5 دی 1391
  یادداشت هنرمند:
 • خسته ی زندگی

  از مجموعه: سیاه و سفید

  تاریخ ارسال: 18 آذر 1391
  یادداشت هنرمند:
  خستــه‌ام!

  خیــلی خستــه!

  بــه مــن جــایــی بــدهیــد،

  مــی‌خــواهــم بخــوابــم!

  یــک تخــت ِ خــالــی،

  یــک دنیــای ِ خــالــی،

  یــک قلــب ِ خــالــی!
 • در ...

  از مجموعه: سیاه و سفید

  تاریخ ارسال: 11 آذر 1391
  یادداشت هنرمند:
 • ماهی گیران

  از مجموعه: سیاه و سفید

  تاریخ ارسال: 29 خرداد 1392
  یادداشت هنرمند:
 • نزدیکی ها

  از مجموعه: سیاه و سفید

  تاریخ ارسال: 1 آذر 1391
  یادداشت هنرمند:
  بیــا و ســراغــی از مــن بگیــر!

  مــی دانــم بــایــد جــایــی در ایــن نــزدیکــی هــا بــاشــی!
 • آرزوی خوشبختی

  از مجموعه: عکس های لحظه ای

  تاریخ ارسال: 25 آبان 1391
  یادداشت هنرمند:
  برای دخترم آرزوی خوشبختی می کنم /
  مادرم هم برای من آرزوی خوشبختی کرده بود !!!
  و مادرش هم برای مادرم ...
  نا امید نیستم !!!
  یک روز عاقبت ...
  دختری از نسل ما خوشبخت خواهد شد...
 • کوچه

  از مجموعه: سیاه و سفید

  تاریخ ارسال: 22 آذر 1391
  یادداشت هنرمند:
 • به باد زمان!

  از مجموعه: عکس های لحظه ای

  تاریخ ارسال: 2 اسفند 1391
  یادداشت هنرمند:
  ما بال هایمان را
  به بادِ "زمان" دادیم
  می بینی؟
  ما قرار بود فرشته باشیم
  تو بی گناه بودی
  من بی گناه
  زمان اما دست بر گلو می گذارد
  می گوید:
  زندگی را و زمین را چه به این حرف ها!؟
  چه به این بال ها!؟
  چه غلط ها...!

  ما بال هایمان را
  به زمان باج دادیم
  تا "زندگی" کنیم!
 • چرت نیم روزی

  از مجموعه: عکس های لحظه ای

  تاریخ ارسال: 25 آذر 1391
  یادداشت هنرمند:
  فقط نگهبان پارک می‌داند،

  لای شمشادها چه اتفاق های ناجوری می‌افتد...

  آن ها اتفاق های ناجور را بغل می‌کنند

  و با خود به خانه هایشان می‌برند

  فقط نگهبان پارک می‌داند!!!

  در خانه‌ها چه اتفاق های ناجوری می‌افتد،

  خانه‌ها با اتفاق‌های ناجورشان جمع می‌شوند...

  و به کوچه و خیابان رخنه می‌کنند،

  فقط نگهبان پارک می‌داند،

  او فقط نگهبان پارک است!!!

  به خانه که برمی‌گردد،

  تمام درها و پنجره‌ها را می‌بندد،

  اما اتفاق‌های ناجور...

  از سوراخ دودکش به درون خانه نشت می‌کنند.
 • نردبان

  از مجموعه: سیاه و سفید

  تاریخ ارسال: 29 آذر 1391
  یادداشت هنرمند:
  دلم هوای نغمه گنجشکان کرده ، عزم رفتن دارم... نردبانی میخواهم تا برگردم.
 • چشم انداز

  از مجموعه: سیاه و سفید

  تاریخ ارسال: 2 دی 1391
  یادداشت هنرمند:
 • کاش می شد

  از مجموعه: مستند

  تاریخ ارسال: 28 بهمن 1391
  یادداشت هنرمند:
  کاش می شد مُرد...مثل راه رفتن، خوابیدن،

  خرید کردن،

  کاش می شد خواست

  و مُرد
 • رودربایستی

  از مجموعه: سیاه و سفید

  تاریخ ارسال: 13 آذر 1391
  یادداشت هنرمند:
 • راه عمر

  از مجموعه: عکس های لحظه ای

  تاریخ ارسال: 11 آذر 1391
  یادداشت هنرمند:
  اینــجا،

  راه راســت مــا،

  دایــره ای، بیــش نیســت . . .


 • چشم در راهم

  از مجموعه: سیاه و سفید

  تاریخ ارسال: 25 آبان 1391
  یادداشت هنرمند:
  هــر کــس جــای مــن بــود،

  مــی بــریــد!


  امــا مــن هنــوز مــی دوزم،

  چشــم بــه راهــی کــه رفتــه ای . . .
 • سیم های ارتباط

  از مجموعه: سیاه و سفید

  تاریخ ارسال: 6 دی 1391
  یادداشت هنرمند:
 • تئاتر شهر

  از مجموعه: سیاه و سفید

  تاریخ ارسال: 1 آذر 1391
  یادداشت هنرمند:
 • سرک کشیدن

  از مجموعه: سیاه و سفید

  تاریخ ارسال: 16 آذر 1391
  یادداشت هنرمند:
 • پدر بزرگ

  از مجموعه: عکس های لحظه ای

  تاریخ ارسال: 1 آذر 1391
  یادداشت هنرمند:
 • برگ ریزان

  از مجموعه: سیاه و سفید

  تاریخ ارسال: 15 آذر 1391
  یادداشت هنرمند:
 • سوت پایان

  از مجموعه: عکس های لحظه ای

  تاریخ ارسال: 1 آذر 1391
  یادداشت هنرمند:
  خــدایــا!

  ســوت ِ پــایــان ِ بــازی را بــزن!

  حتــی اگــر بــازی را

  بــه وقــت ِ اضــافــه هــم بــکشــانــی،

  فــایــده ای نــدارد!

  بــاز بــا قــانــون ِ گــل طــلایــی اش،

  نقــره داغ خــواهــم شــد!
 • کودکی

  از مجموعه: عکس های لحظه ای

  تاریخ ارسال: 25 آبان 1391
  یادداشت هنرمند:
  خیلــی دوستــت دارم!

  ده تــا!


  مثــل روز هــای کــودکــی مــان!


  عمیــق،

  پــاک

  و بسیــار . . .