حلقه های اجتماعی

اسماعیل تکتاز

طلا سازی(طراحی جواهر،طراحی و تراش النگو، طراحی و ساخت مدلهای برش با لزی)