نگارخانه آثـار

[34]> آلبوم: مدلهای برش و حکاکی طلا (برش با لیزر)

اسماعیل تکتاز

طلا سازی(طراحی جواهر،طراحی و تراش النگو، طراحی و ساخت مدلهای برش با لزی)