بیوگرافی و سوابق

اسماعیل تکتاز

طلا سازی(طراحی جواهر،طراحی و تراش النگو، طراحی و ساخت مدلهای برش با لزی)
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری