بیوگرافی و سوابق

ترانه داوری تبریزی

* گرافیک*
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری