بیوگرافی و سوابق

تایماز کاویانی

طراح گرافیک و عکاسی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری