گزارش اسپم
ارسال شده در تاریخ 14 آذر 1393 | بازدید از اثر: 635
  • نگارخانه آثار
  • آلبوم ها
  • آلبوم : قطعه نویسی
...نرگســش مــایـــل بـه خواب ناز بود
زان که نیمی بسـته ، نـیمی بــاز بود

بس که پیکان کـــرده روزن روزنـــش
خـــانـــه ی زنــبــور را مــانـــد تنش

شـــد پــیــاده شــه ز اسب پیل تن
مات و مبهوت رخش شد بی سخن

خم شــد و جیــب صبــوری چاک کرد
خون و خاک از روی ماهــش پاک کرد

پـــس دو دست آورد زیـــر پـــیـــکرش
بر نهاد از لطـــف زانــــو بــــر ســـرش

آه شــــه پـــوشـــیـــد روی آفـــتـــاب
اشـــک شـــه زد بــــر رخ اکبــر گلاب

دیــد دیـــگــر دل نــمـــیگــیـــرد قــــرار
غم ز وی بگـرفتــه با جبــر ، اخــتــیــار

کـــرد وقـــف طــلعـــت او ســیـــنــه را
تـــا نفــس بــودش رســاند آیــیــنــه را

پس شــدش صورت به صــورت اندکــی
کــــآن دو صــورت بود در مـــعنی یــکی

تـــا رخـــش را بر رخ اکبـــر گـــذاشـــت
لحظه ای بی خود شد و سر بر نداشت

صابر همدانی

پ.ن

در این روزهای نزدیک به اربعین؛
النماس دعا.
خروج
نــام کاربری:
کلمــه عبور:
کلمه عبورم را فراموش کرده ام
خروج
گزارش