آرتا زالی
حقوقدان...موسیقی(4ساز)_ویولیست _نقاشی_صنایع دستی و ...
تصویری موجود نیست
امجد حلبی نژاد
سیاه قلم / طراحی پرتره / مداد رنگی
فروز زیره پور
ارتباط تصویری-عکاس-گرافیست-صفحه بندی مجله و روزنامه
کیمـیا منجـّمی
گرافیک، تبلیغات، مدیر هنری