بیوگرافی و سوابق

یوسف ملک پور

طراح و عکاس
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری