بیوگرافی و سوابق

حامد نجاری ܓ✿

لیسـانس مهندسی صنایع ولی عاشق هنــــر
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری