پروفایل من

زهرا شاهپوری

نقاشی- تدریس

آرشیو
هنر من و بزرگترین هنر من: فن زیستن در خویش. همین بود كه مرا تا حال زنده داشت. همین بود كه مرا از اینهمه دیگرها و دیگران بیهوده مصون می داشت. دكتر علی شریعتی
عضویت در تاریخ 3 مرداد 1387
بازدید پروفایل: 10088