بیوگرافی و سوابق

زهراسادات پورتقی

رنگ روغن
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری