بیوگرافی و سوابق

سید واصفی

طراحی گرافیکی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری