بیوگرافی و سوابق

زهره محقق

طراح و گرافیست
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری